یک الهه تاریک - ارکستر انفرادی و ویولا

شرح

آهنگ لحن و جوی در مورد پیشگویی از زمان
فراعنه در مورد حوادث زیست محیطی