Bunt sind schon die Wälder - نام صدایی و گیتار وتر - کلید های مختلف

شرح

مردمی در مورد پاییز
فایل زیپ حاوی نسخه های D، F، A و C Major است، با نام های تراموا گیتار در زبان انگلیسی و نسخه های زبان آلمانی
برای کسانی که راهنماهای fretboard را دوست دارند، من نیز نسخه هایی با آن ها را در اختیار دارم.
نمونه صدا - آیه 1 در F اصلی توسط ارانج خواننده