دورین سرواندا برای کوارتت باد

دسته بندی:

شرح

این سرونا در حالت دوریان بر اساس تنظیم من از مزمور 23 است، با استفاده از ریتم ترجمه توسط مارتین لوتر "Der Herr ist mein Hirte" (خداوند، چوپان من است).

ویدئو: