موتزارت کوری کانن 5 برای 5 برابر saxophones تنظیم شده است

دسته بندی:

شرح

ترتیب ابزار موتزارت 5 بخشی Kyrie - در اصل برای سینمای 5 نوشته شده است

برای علاقه - در اینجا عملکرد من از نسخه آوازی نقل مکان شده برای 5 altos است