એપ્રિલ (એપ્રિલ! પવન અને સ્મિત કે જે બૂમ્યુઇલ!) પવન સેક્સેટ માટે (ઉમેરવામાં પિકકોલો સાથે પવન ક્વિન્ટેટ)

વર્ણન

Arrangement for wind sextet of my song based on my father’s translation
of Remi Belleau’s poem “Avril”