પાઇપ્સ ટેનર સેક્સોફોન અને ઓર્કેસ્ટ્રા માટે કૉલ કરી રહ્યાં છે

વર્ણન

બેગપીપ્સનું સ્મૃતિચિહ્ન એક ઓર્કેસ્ટ્રલ એક્સ્ટ્રાગ્ગાન્ઝા (વાયોલસ અને સેલોસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું ડ્રૉન અને ટેનર સેક્સોફોન સોલો દ્વારા ચેનટરને સોલો કરે છે જ્યારે વાંસળી અને અન્ય સ્ટ્રિંગ ભાગો આર્કો અને પિઝિકાટો પેસેજ સાથે મિશ્રણમાં આવે છે અને ટાઇમપેનીઝ આકર્ષક પૃષ્ઠભૂમિ આપે છે).
તે અહીં બુક્સપેસ્ટ સ્કોરિંગ દ્વારા વિક્ટર નાગી સાથે ટેનર સેક્સોફોન પર કરવામાં આવે છે