ವಿಂಡ್ ಟ್ರೈಯಸ್ ಕ್ವಿಂಟಾಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನೆಟ್ಸ್