ಮೆಲಿಸ್ಸಾಂತಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟೊ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ಗಾಗಿ 5 ಹಾಡುಗಳು

ಮೆಲಿಸ್ಸಾಂತಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟೊ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ಗಾಗಿ 5 ಹಾಡುಗಳು

ಏಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಏಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ