ಜೆರೊಮ್ ಕೆರ್ನ್ನ 4 ಗೀತೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಿಟಾರ್ಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿವೆ

ವಿವರಣೆ

ಅನುಸರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು.

ವೀಡಿಯೊ: