ಪುರುಷ ಧ್ವನಿ ಕಾಯಿರ್ TTBarB ಗಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗ್ನಾಟ್ (ಸೈಲೆಂಟ್ ನೈಟ್ನ ವಿಡಂಬನೆ)

ವಿವರಣೆ

ಅನುಸರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು.