സ്ട്രിംഗ് സെക്സ്റ്ററ്റുകളും ഒക്ടേറ്റുകളുമാണ്

1 ഫലങ്ങളുടെ 12-20 കാണിക്കുന്നു

1 ഫലങ്ങളുടെ 12-20 കാണിക്കുന്നു