ഇരുണ്ട ദേവി - പുല്ലാങ്കുഴലും കമ്പികളും

വിവരണം

അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തരീക്ഷവും അന്തരീക്ഷവുമായ രാഗം
വരാനിരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫറോവകൾ.
സ്ട്രിംഗ് ക്വാർട്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സ്ട്രിംഗ് ഓർക്കസ്ട്രയായിരിക്കാം സ്ട്രിംഗുകൾ.

ഫ്ലൂട്ടും പിയാനോയും ഒരു പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്

വീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രിവ്യൂ പതിപ്പ്

ജോവാൻ ലാസാരോയുടെയും സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് സ്ട്രിംഗിന്റെയും വീഡിയോ തത്സമയ പ്രകടനം