വയലിൻ, വയല എന്നിവയ്ക്കായി ഇന്ന് ഒരു അത്ഭുത ദിനം

വിവരണം

ന്യൂലേയിലും ബ്രൂക്കിസ്സിന്റേയും പാട്ട്, "ദ റോറർ ഓഫ് ദ ഗ്രേസിപെയിന്റ് - ദ സ്മൾ ഓഫ് ദ ക്രോഡ്"
ഓരോ ഉപകരണവും ട്യൂൺ, സഹകരണം എന്നിവയിൽ മാറുന്നു.