വുഡ്വിന്റ് ത്രോ (വുഡ്, ഓബൾ, ബസ്സോൺ), ക്ലാസിക്കൽ ഗിറ്റാർ എന്നിവയ്ക്കായി അം ബ്രണ്ണൻ വോർ ഡെമോൺ (ഗേറ്റിൽ മുന്നിൽ ഉറവിടം കാണാം)

വിവരണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്തുടരുക.