വയലിൻ, ബേസ്രോൺ എന്നിവയ്ക്കായി ബാഷ്കോണിയ (ഹൈസ് മൗസ്വോ ബാഷോ എഴുതിയത്)

വിഭാഗങ്ങൾ: ,

വിവരണം

ജാപ്പനീസ് സംഗീത സംവിധാനങ്ങളായ ഒകിനാവ തലത്തിൽ വിവിധ രീതികളിൽ "പാശ്ചാത്യ തുല്യത" ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശബ്ദം, ഗിത്താർ എന്നിവയ്ക്കായി "മാത്സുവോ ബാഷോയുടെ ഹൈകസ്" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഗീതം
(എഡിഷനുകൾ ഡി ലാ ഫാബ്രിക്ക് മ്യൂസിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്).

വാചകവും വാമൊഴിയുമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, യഥാർത്ഥ ഹൈകു ഗാനങ്ങളുടെ താളം എടുത്ത് കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങളോടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും, പാശ്ചാത്യകണ്ണുകളിലൂടെ ജപ്പാനിലെ ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ പ്രീണനത്തിന്റെ ഫലമായി.