ക്ലോറിനറ്റ് ക്വിന്റൈറ്റിന് ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് (4 ബി ഫ്ളാറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ബാക്സ്)

വിവരണം

ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് എന്ന ക്ലെറിനറ്റ് ക്വിന്റൈറ്റിന്റെ (4 ക്ലറേറ്റുകളും ഒരു ബാസ് ക്ലോറിനേറ്റും) പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പതിപ്പ് (ജൊറിനിലെ ഈഡിറ്റ് ബിൻ ഇദിദ് ഇമിഡ് ബിൻ ഇതിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത്).