ബസ്സിന്റെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ചൈനീസ് കാനോൺ

വർഗ്ഗം:

വിവരണം

ലളിതമായ ചൈനീസ് ട്യൂൺ (പ്രധാന പെന്ററ്റോണിക് സ്കെയിൽ).