ജീവനോടെ വരൂ - കുഴൽ, ക്ലാരിറ്റ്, ബസ്സോൺ, പിയാനോ

വിവരണം

ഒരു പരമ്പരാഗത ഇംഗ്ലീഷ് നാടൻ പാട്ടിന്റെ ക്രമീകരണം (എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്റെ പ്രേമം). ഓരോ വാക്യാവും പുതിയ കീയും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അലങ്കാര ആഭരണങ്ങളുമാണ്.