വൃത്തികെട്ട, കോർ ആൻഗ്ലൈസ്, ബസ്സോൺ, പിയാനോയ്ക്കൊപ്പം എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കുക

വിവരണം

ഒരു പരമ്പരാഗത ഇംഗ്ലീഷ് നാടോടി ഗാനത്തിന്റെ ക്രമീകരണം (എന്നോടൊപ്പം തത്സമയം വന്ന് എന്റെ പ്രണയമാകുക).
ഓരോ വാക്യത്തിനും ഒരു പുതിയ കീയും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അലങ്കാരവുമുണ്ട്.