വന്നു, സിർറ ജാക്ക്, ഹേ! 3 ലംഘനങ്ങൾക്ക്

വർഗ്ഗം:

വിവരണം

വെൽകെയ്സിന്റെ മൂന്നു ഭാഗത്തെ മദ്രിഗലിന്റെ ഉപകരണ ക്രമീകരണം: "വരൂ, സർറ ജാക്ക്, ഹേ! ചില പുകയില നിറയ്ക്കുക "
(നവോത്ഥാനകാലത്തെ നവോത്ഥാനകാല ദിനങ്ങളിൽ എഴുതിയത്, പുകയിലയുടെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു).
രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ശബ്ദം ഉയർത്തി, അടിവയറ്റിലെ ഏറ്റവും മുകളിലായുള്ള ട്യൂൺ നൽകുന്നതും ഐക്യത്തോടെ കുറച്ച് കുറിപ്പുകൾ മാറ്റി.