2 ബസ്സാൻഡുകളുടെ നാടൻ നൃത്തം

വർഗ്ഗം:

വിവരണം

ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സംഗീത മത്സരത്തിനായി ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലളിതമായ രചനയാണ് 1972.
പ്രധാനമായും ആപേക്ഷികത ചെറിയ ഒരു ചെറുകഥ കൊണ്ട് വലിയ.