റെക്കോർഡ് ത്രോവാസ് കോവൻട്രി കരോൾ (സോപാൻനോ, ആൾട്ടോ, ടെനോർ)

വിവരണം

മിശിഹായുടെ ജനനം അവരുടെ പട്ടണത്തിൽവെച്ച് ഹെരോദാവ് കേട്ടതിനുശേഷം ബേത്ത്ലെഹേമിലെ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ പെട്ടെന്നു മരണത്തിനിടയാക്കിക്കൊണ്ട് പാദസേയയും ടൈലറുടേയും എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ പാട്ട് തന്റെ കിരീടത്തിന് സാധ്യതയുള്ള അവകാശവാദികൾ (യേശുവിന്റെ പ്രായമായ കുട്ടികൾ).
ഓരോ ഉപകരണവും വ്യത്യസ്ത മെറ്റാഡിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ കൌണ്ടർ മെമ്മറി ഉണ്ട്.