ഫ്ള്യൂട്ട് സെക്സ്റ്ററ്റിനായി ഡസ് ഗെലാട്ട് സൂ ​​സ്പിയർ (സ്ഫിയർ കത്തീഡ്രലിലെ ബെൽ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു)

വിവരണം

സ്വിഡ് കമ്പനിയായ ലുഡ്വിഗ് സെൽഫ്ഫ് ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഫ്ള്യൂട്ട് സെക്സ്റ്ററ്റിന്റെ (പിക്കോകോലോ, എക്സ്എക്സ് ഫ്ള്യൂറ്റ്സ്, ആൽട്ടോ ഫ്ല്യൂട്ട്, ബാസ് ഫ്ലൂട്ട്) ഉപകരണത്തിനുള്ള സംവിധാനം.