ആൾ പ്രവിശ്യ (അപ് രാജ്യം രാജ്യം), സെല്ലോ, ഗിറ്റാർ

വിവരണം

Rodenbach എഴുതിയ കവിത, എസ്.എൻ.സോലോമൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ (രാവിലെ കാലത്തെ അപ്-അപ് രാജ്യം), DW Solomons
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഗായകനും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുമായുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും.