എറിക്സേ ലവ് ലിൽറ്റ് (വേയർ മൈ) സോപാൻനോ, ആൾട്ടോ, ബസ് റെക്കോഡറുകൾ

വിവരണം

ഈറിസ് ലവ് ലിൽറ്റ് (വിർ മി ഓ അല്ലെങ്കിൽ ബീർർ മെയോ) ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാണ്
പരമ്പരാഗത ഹെബ്രീദൻ നാടൻ പാട്ടുകൾ
ഞാൻ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (അതിൽ കാലക്രമേണ മെലഡി ഒരു കാനോൻ രൂപത്തിൽ വായിക്കുന്നു)
ഉപകരണങ്ങൾ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകൾക്ക്.