റെക്കോഡിനായുള്ള ഫ്രീലിയാക്ക് - ആൾട്ടോ, ടെനർ, ബാസ്

വിവരണം

എന്റെ ഫ്രീലിലാക് സെറ്റിന്റെ ഒരു കൂട്ടം സെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്
3-3-2 എന്ന പരമ്പരാഗത ഫ്രീലാഷ് താളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സജീവമായ ഒരു നൃത്തമാണ് ഇത്.
ബീറ്റ്ബോക്സിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാത്തവയെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കണമെന്നും കളിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.