ကော anglais နှင့်ဂစ်တာဘို့ဆိုပြီး

1 ရလဒ် 12-128 ဖေါ်ပြသည်

1 ရလဒ် 12-128 ဖေါ်ပြသည်