Missa Tu Es Petrus ("तपाईं पत्रु पत्रुस" मा साम) प्यालेस्टाइनद्वारा बाढीको सेक्टेट वा बाढी कोइरालाको व्यवस्था

  • यहाँ खरिद गर्नुहोस्: Musicaneo

विवरण

6 भाग फिलीस्तीन मास को उपकरण को पुरातन भजन "ते एस पेट्रोस" ("तू कला पीटर") मा आधारित छ।
मैले चिन्ह लगाएको छु कि व्यक्तिगत खण्डहरू सुरु भएमा, यदि समूहले एक वा प्रत्येक खण्डलाई अलग-अलग गर्न आवश्यक छ।
यो सेटिङमा केरी, ग्लोरिया, स्यान्टसस, बेनेडिक्टस र अग्नस देई शामिल छ।
ग्लोरिया सेक्शन को लागी मैले लर्ब यूएसएलिअिसबाट शुरुवात को एक शुरुआत मा शुरू गरेको छ।