ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇਵੀ - ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਤਾਰ

ਵੇਰਵਾ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਧੁਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰੋਹ
ਸਤਰ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਚੁੜਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਤਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਬੰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਨੋ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

Video electronic preview version

Video live performance by Joanne Lazzaro and the St Petersburg Strings