ਵਾਇਲਨ ਅਤੇ ਵਾਇਓਲਾ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ

ਵੇਰਵਾ

ਨਿਊਲੀ ਅਤੇ ਬਿਰਕਸਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ "ਦ ਰੂਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸਪੇਂਟ - ਦਿ ਗਮਨ ਆਫ ਦੀ ਭੀੜ"
ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਧੁਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.