ਅਮੋਲ iz ਜਵੇਨ ਏ ਮੇਸੇ - ਆਲਟੋ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗੀਟਰ (ਯੀਲੀਅਨ ਮੈਡਲ ਵਿਚ)

ਵੇਰਵਾ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ