ਏਉ ਤੌਨ ਕੋਹੇਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਿਟਾਰ

ਵੇਰਵਾ

ਥੀਮ ਅਤੇ ਗੈਸੀਕਿਨ (ਫਰਾਂਸ) ਤੋਂ ਸਪੈਨਿੰਗ ਗੀਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ