ਨਰ ਵੋਡ ਕੋਆਇਰ (ਟੀ ਟੀ ਬੀਆਰਬੀ) ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਐਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ

ਵੇਰਵਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ "ਚੰਗਾ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆਓ" ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਇਕ ਸਿਰਫ ਏਲ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.