ਵਾਇਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੈਨਨ

ਵਰਗ: ,

ਵੇਰਵਾ

ਸਰਲ ਚੀਨੀ ਟਿਊਨ (ਮੁੱਖ ਪੈਂਟਾਟੋਨਿਕ ਸਕੇਲ ਵਿਚ)