ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਵੇਰਵਾ

ਵੁੱਡੂਓਸਰੋ ਸਟੋਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਂਟੇੈਟੋਨੀਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ....
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਲਤਾਨ ਪੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੂਡਪੇਸਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ: