2 ਵੋਲਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਡਾਂਸ

ਵਰਗ: ,

ਵੇਰਵਾ

ਸਧਾਰਣ ਜੋੜੀ ਜੋ ਇਕ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 1972 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ.
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ'