ਸਟ੍ਰਿੰਗ octet (ਜਾਂ ਸਤਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ) ਲਈ ਇੱਕ 8 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਫ਼ਿਕਸਸ ਕਰੋ

ਵੇਰਵਾ

ਐਨਟੋਨਿਓ ਲੋਟੀ ਦੁਆਰਾ 8 ਭਾਗ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ