ਹਰੀ ਬੌਰਿਉਇਟ (ਥੋੜਾ ਗਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ) ਐਸ.ਏ.ਟੀ.ਬੀ.

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਕਲੋਡੀਨ ਡੇ ਸਰਮਿਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਗ੍ਰੈਜ ਦੀ ਮੂਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ.
(ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਲੜੀ ਵਿਚ "ਪੁਨਰਜਾਤ ਇਕ ਏ.ਬੀ.ਸੀ." ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

ਲੈਸ ਡੈਮਸ ਸੇ ਸੂਟ ਤਿਲਡੇਨੇ
ਚੁਕੂਨ ਡੀ 'ਟੂਲੂਜ਼ਾਨ
ਪਾਰ ਕੰਪਰਾ, ਹੈ, ਹੈ
ਲਿਯੇਸ ਸਬਤੋਂ ਦੇ ਕੋਰਡੌਏਨ
ਲੋਅ ਸਕੈਫ਼ੀਨੋਓਲੇਟ, ਹਰੀ ਬਿਉਸਟ ...
ਲੌਨ ਸੋਨੇ ਏਨ ਕਲੋਚੇ ਡਿਕਸ ਔਰ ਡੂਜ ਕੈਪਸ;
ਲੀ ਮਾਈਪੁੱਲ ਦੇ 'ਅਨੌਖ੍ਚੇ, ਸੇ ਇੱਕ ਜਨੌਕਸ ਮਿਲਿਆ,
ਲੇ ਪੇਸਟਰੇ ਸੇ ਵੈਸਟ
ਹਰਿ, ਹਰਿ ਲਾਂਸੀ, ਹਰਿ ਬੁਰਸੀਟ [ਕੋਰਸ]
ਡੂ ਪੇਅਰਸ ਸਰ ਲ ਨਜੇ, ਯੂ ਕੈਲਿਸ ਡੀ`ੇ ਈਲ ਮੇਥ ਪ੍ਰੀਡ ਸਾੱਪੇ,
ਡਿਟ ਕਨਫਾਈਟਟਰ
Le peuple se taist
ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਵ ਕ੍ਰੀਲ ਐਰੀਵੇਵ ਹੈ, ਲੇ ਪਾਉਪਲ ਐਕਰੋਸਟੈਂਟ ਸੈ ਪੈਰੋਲ
ਸੈਸਲੀਵ ਅਤੇ ਆਟੋਂਟ ਔਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟ ਕੈਕੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ
[ਕੋਰਸ]

ਬੇਤਰਤੀਬ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਵਾਦ:
ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਟੂਲੂਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਘੱਟ ਬੈਕਡ ਜੁੱਤੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਹੀ-ਹਾਅ, ਥੋੜਾ ਗਧੇ!

ਘੰਟੀ ਦਸ ਜਾਂ ਬਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ
ਮੰਡਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਿਖਾਏ
ਹੀ-ਹਾਅ, ਥੋੜਾ ਗਧੇ!
[ਕੋਰਸ]
ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੱਦੂ
ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਕਨਫੇਟੋਰ"
ਕਲੀਸਿਯਾ ਚੁੱਪ ਹੈ
[ਕੋਰਸ]
ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ,
ਉਠੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੀ-ਹਾਉ ...
[ਕੋਰਸ]

ਵੀਡੀਓ: