ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ (ਬੀਟਲਸ) - ਬੰਸਰੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ (3 C ਫਲਾਊਟਸ), ਗਿਟਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ਵੇਰਵਾ

SheetMusicPlus ਦੇ "ArrangeMe" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਟਲਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ