මව සම්බන්ධ කරගන්න

HI, මම ඩේවිඩ් සොලමන්ස් සහ පසුගිය 50 4,000 සංක්ෂිප්තයන් හා විධිවිධාන ගැන ලියන ලද - විවිධාකාර සංගීතඥයින් සඳහා ලිඛිත, ටෝනල්, නව-සාම්ප්රදායික, ආකෘතිය, විනෝදජනක, සිනමාකාරි, ආගමික, බුද්ධිමත් සහ කණගාටුදායකය.

ඔබගේ මනසේ, හොඳ හෝ නරක දේ අපට කියන්න .... අපි සියලු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්රතිචාරවලට ප්රතිචාර දක්වමින් ඔබ වෙතින් අහන්නෙමු.