සුළඟ quartet සඳහා ඩොරියන් සෙරෙනඩේ

ශ්රේණිගතකිරීම් 5.00 5 මත පදනම්ව 1 පාරිභෝගික ණය ශ්රේණිය

විස්තර

ඩොරියානු මාදිලියේ මෙම අනුප්රාප්තිකය මාන්ත ලුතර්ගේ "ඩර් හෙරිස් ඉස්ට් මයින් හිරේ" පරිවර්තනයේ රිද්ම මගින් භාවිතා කරන 23rd ගීතාවලිය මත පදනම්ව ඇත (ස්වාමීන් මගේ එඬේරා).

වීඩියෝ: