අං සහ පියානෝ සඳහා ලැසියා චියෝ පියාංගා (මට අ ep න්න ඉඩ දෙන්න)

විස්තර

හන්ඩෙල්ගේ ඔපෙරා රිනාල්ඩෝ - ලැසියා චියෝ පියාංගා හි විලාපය සැකසීම (මට අ .න්න ඉඩ දෙන්න).