ஒபோ மற்றும் கோர் ஆங்லீஸிற்கான இன்று போலவே ஒரு அற்புதமான நாள்

விளக்கம்

நியூலே மற்றும் ப்ரிக்குஸ்ஸின் பாடலின் கருவூல ஏற்பாடு "தி ரோர் ஆஃப் தி க்ரேசெபெண்டை - தி ஸ்மால் ஆஃப் த க்ரோட்"
ஒவ்வொரு கருவியும் இசைக்கு இசைவாகவும், அழகுக்காகவும் மாறுகிறது.