காற்று மூவரும் இன்று போல் ஒரு அற்புதமான நாள்

பகுப்பு:

விளக்கம்

நியூலே மற்றும் ப்ரிக்குஸ்ஸின் பாடலின் கருவூல ஏற்பாடு "தி ரோர் ஆஃப் தி க்ரேசெபெண்டை - தி ஸ்மால் ஆஃப் த க்ரோட்"
ஒவ்வொரு கருவியும் இசைக்கு இசைவாகவும், அழகுக்காகவும் மாறுகிறது.