உங்களுக்கு தேவையானது காதல் (பீட்டில்ஸ்) - புல்லாங்குழல், கிளாரினெட், பஸ்ஸோன், கிட்டார்

பகுப்பு:

விளக்கம்

SheetMusicPlus இன் "ArrangeMe" திட்டத்தின் கீழ் பீட்டில்ஸ் பாடலின் கருவூல ஏற்பாடு