செலோ மற்றும் கிட்டாரருக்கான பெர்காமாஸ்கா வேறுபாடுகள் (2 பதிப்பு)

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

"பெர்கமாஸ்கா" என்பது ஒரு இன்பமான 16 ஆம் நூற்றாண்டின் நடனமாகும், இது வடக்கு இத்தாலியில் பெர்கமோவில் வசிப்பவர்களின் மோசமான நடத்தைகளை சித்தரிக்கிறது, அங்கு நடனம் தோன்றியது.
இந்த வேறுபாடுகள் எனது அசல் செலோ மற்றும் கிட்டார் பதிப்பின் ஒரு ஏற்பாடாகும், இது அசல் பெர்கமாஸ்கா ட்யூன்களில் ஒன்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

அசல் பதிப்பு (1975 இலிருந்து நேரடி செயல்திறனுடன்) இந்த தளத்திலும் கிடைக்கிறது.