கிறிஸ்துமஸ் பாடல் (கிளாரினெட் மற்றும் பியானோ)

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

இந்த கருவியாக என் "கிறிஸ்மஸ் பாடலை" அடிப்படையாகக் கொண்டது - ஒரு தியானிக்குள்ளாக கிறிஸ்துவைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான தியானம்