காற்று ஆக்டட்டிற்காக ஒரு 8 சித்திரவதை

விளக்கம்

அன்டோனியோ லோட்டியின் 8 பகுதி மோட்டட்டின் கருவி அமைப்பு