கிறிஸ்மஸ் ஓரேட்டோரியோவிலிருந்து ஹெர் டீன் மிட்லீட் - வீஹ்னாட்சோரடோரியம் BWV 248 புல்லாங்குழல், ஆல்டோ புல்லாங்குழல் மற்றும் உறுப்பு (அல்லது பியானோ)

விளக்கம்

பாக்ஸின் கிறிஸ்துமஸ் ஓரடோரியோவின் பகுதி 29 இன் கருவி ஏற்பாடு.

அசல் பொருளின் தெளிவின்மைக்காக நான் உணர்ந்தேன்.

ஹெர், டீன் மிட்லீட் உண்ட் டீன் எர்பர்மேன்
Tröstet uns und macht uns frei
(ஆண்டவரே, உங்கள் இரக்கமும் கருணையும்
எங்களை ஆறுதல்படுத்துகிறது மற்றும் எங்களை விடுவிக்கிறது)