ஹெர் தெய்ன் மெரிடிட் அன்ட் கிறிஸ்துமஸ் ஓட்டேட்டோரியோ - வெய்ன்ஹெட்ச்சோரேட்டோரியம் BWV 248 ஓபே, பஸ்ஸோன் மற்றும் ஆர்கான் (பியானோ)

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

பாக்ஸின் கிறிஸ்துமஸ் ஓரடோரியோவின் பகுதி 29 இன் கருவி ஏற்பாடு.

அசல் பொருளின் தெளிவின்மைக்காக நான் உணர்ந்தேன்.

ஹெர், டீன் மிட்லீட் உண்ட் டீன் எர்பர்மேன்
Tröstet uns und macht uns frei
(ஆண்டவரே, உங்கள் இரக்கமும் கருணையும்
எங்களை ஆறுதல்படுத்துகிறது மற்றும் எங்களை விடுவிக்கிறது)